کودکی و نوجوانی ۲ سن بسیار مهم در رشد فرد است. برای اینکه زندگی فرد در دوره های آتی زندگی با موفقیت و شادی همراه باشد باید فرد در این ۲ دوره از برنامه و تربیت هدفمندی برخوردار باشد. تربیت در دوران نوجوانی به مثابه ساختمانی رفیع است که روی پایه عظیم کودکی قرار میگیرد. کودکی در علم روانشناسی در واقع دوره یادگیری بهترین و عمیق ترین و در عین حال ساده ترین و اساسی ترین اصول بقا و حیات فرد است. روانشناسی کودک و روانشناسی نوجوان و تربیت در کودکی عمدتا تا یک سالگی به صورت غیر مستقیم و بعد از آن به صورت مستقیم همراه با روشهای غیر مستقیم انجام میشود. روانشناسی کودک و نوجوان از پیچیدگی زیادی برخوردار است، در این ۲ دوره مهم، شخصیت اصلی فرد و ناخودآگاه فرد شکل میگیرد. به همین دلیل شالوده باورها در این ۲ دوره به مرور به اعماق ذهن میرود و فرد تا مدتها با این باورها به زندگی خود ادامه می دهد. در این مقاله به روانشناسی کودک و نوجوان پرداخته ایم. برای تربیت بهتر کودک و کمک به رشد و بالندگی فردی او در آینده راهنمایی های مشاوره روانشناسی کودک و نوجوان بسیار موثر و حیاتی است. تربیت و شکل دهی صحیح کودکان یک هنر زندگی است که همه باید آن را بیاموزند.

Image