فازهای مختلف ماساژ روسی

ماساژ روسی دارای سه فاز جداگانه است که با توجه به نیاز هر فرد متفاوت است:

 • فاز اول، فاز حرکات آهسته و ملایم است که درمانگر از تکنیک های ماساژ ملایم به منظور آماده سازی بدن برای ماساژ عمیق تر استفاده می کند. همچنین، این فاز برای استراحت عضلات و بدن بسیار حائز اهمیت است.
 • فاز دوم، شامل حرکات سریع تر، عمیق تر و سخت تر می شود. این بخش از ماساژ، بیشترین تاثیر را در درمان داشته و شامل ماساژ شدید عضلات بدن برای از بین بردن تنش و درد است.
 • در طی فاز آخر ماساژ، درمانگر دوباره به تکنیک های آرام تر بر میگردد ؛ این فاز، به منظور تکمیل جلسات ماساژ و برای تسکین و آرامش بیشتر استفاده می شود.

هر سه فاز برای تأثیر و عملکرد ماساژ بسیار مهم هستند. اما، اگر بدن، قبل از ماساژ عمیق بافت عضلانی گرم نشده و آرام نشود، نتایج بهبودی مشاهده نخواهد شد. همچنین، اگر بدن بعد از انجام ماساژ نیز آرام نشود، ماساژ موثر نبوده و ممکن است تنش یا زخم ایجاد کند. افرا علاقمند به یادگیری ماساژ روسی می توانند ، در دوره ماساژ روسی که توسط مجموعه آموزش مجازی پارس ارائه شده، شرکت کرده و شخصا تکنیک های ماساژ روسی را فرا گرفته و تجربه مفید و قابل استفاده ای کسب کنند.

فازهای مختلف ماساژ روسی

ماساژ روسی دارای سه فاز جداگانه است که با توجه به نیاز هر فرد متفاوت است:

 • فاز اول، فاز حرکات آهسته و ملایم است که درمانگر از تکنیک های ماساژ ملایم به منظور آماده سازی بدن برای ماساژ عمیق تر استفاده می کند. همچنین، این فاز برای استراحت عضلات و بدن بسیار حائز اهمیت است.
 • فاز دوم، شامل حرکات سریع تر، عمیق تر و سخت تر می شود. این بخش از ماساژ، بیشترین تاثیر را در درمان داشته و شامل ماساژ شدید عضلات بدن برای از بین بردن تنش و درد است.
 • در طی فاز آخر ماساژ، درمانگر دوباره به تکنیک های آرام تر بر میگردد ؛ این فاز، به منظور تکمیل جلسات ماساژ و برای تسکین و آرامش بیشتر استفاده می شود.

هر سه فاز برای تأثیر و عملکرد ماساژ بسیار مهم هستند. اما، اگر بدن، قبل از ماساژ عمیق بافت عضلانی گرم نشده و آرام نشود، نتایج بهبودی مشاهده نخواهد شد. همچنین، اگر بدن بعد از انجام ماساژ نیز آرام نشود، ماساژ موثر نبوده و ممکن است تنش یا زخم ایجاد کند. افرا علاقمند به یادگیری ماساژ روسی می توانند ، در دوره ماساژ روسی که توسط مجموعه آموزش مجازی پارس ارائه شده، شرکت کرده و شخصا تکنیک های ماساژ روسی را فرا گرفته و تجربه مفید و قابل استفاده ای کسب کنند.

فازهای مختلف ماساژ روسی

ماساژ روسی دارای سه فاز جداگانه است که با توجه به نیاز هر فرد متفاوت است:

 • فاز اول، فاز حرکات آهسته و ملایم است که درمانگر از تکنیک های ماساژ ملایم به منظور آماده سازی بدن برای ماساژ عمیق تر استفاده می کند. همچنین، این فاز برای استراحت عضلات و بدن بسیار حائز اهمیت است.
 • فاز دوم، شامل حرکات سریع تر، عمیق تر و سخت تر می شود. این بخش از ماساژ، بیشترین تاثیر را در درمان داشته و شامل ماساژ شدید عضلات بدن برای از بین بردن تنش و درد است.
 • در طی فاز آخر ماساژ، درمانگر دوباره به تکنیک های آرام تر بر میگردد ؛ این فاز، به منظور تکمیل جلسات ماساژ و برای تسکین و آرامش بیشتر استفاده می شود.

هر سه فاز برای تأثیر و عملکرد ماساژ بسیار مهم هستند. اما، اگر بدن، قبل از ماساژ عمیق بافت عضلانی گرم نشده و آرام نشود، نتایج بهبودی مشاهده نخواهد شد. همچنین، اگر بدن بعد از انجام ماساژ نیز آرام نشود، ماساژ موثر نبوده و ممکن است تنش یا زخم ایجاد کند. افرا علاقمند به یادگیری ماساژ روسی می توانند ، در دوره ماساژ روسی که توسط مجموعه آموزش مجازی پارس ارائه شده، شرکت کرده و شخصا تکنیک های ماساژ روسی را فرا گرفته و تجربه مفید و قابل استفاده ای کسب کنند.

فازهای مختلف ماساژ روسی

ماساژ روسی دارای سه فاز جداگانه است که با توجه به نیاز هر فرد متفاوت است:

 • فاز اول، فاز حرکات آهسته و ملایم است که درمانگر از تکنیک های ماساژ ملایم به منظور آماده سازی بدن برای ماساژ عمیق تر استفاده می کند. همچنین، این فاز برای استراحت عضلات و بدن بسیار حائز اهمیت است.
 • فاز دوم، شامل حرکات سریع تر، عمیق تر و سخت تر می شود. این بخش از ماساژ، بیشترین تاثیر را در درمان داشته و شامل ماساژ شدید عضلات بدن برای از بین بردن تنش و درد است.
 • در طی فاز آخر ماساژ، درمانگر دوباره به تکنیک های آرام تر بر میگردد ؛ این فاز، به منظور تکمیل جلسات ماساژ و برای تسکین و آرامش بیشتر استفاده می شود.

هر سه فاز برای تأثیر و عملکرد ماساژ بسیار مهم هستند. اما، اگر بدن، قبل از ماساژ عمیق بافت عضلانی گرم نشده و آرام نشود، نتایج بهبودی مشاهده نخواهد شد. همچنین، اگر بدن بعد از انجام ماساژ نیز آرام نشود، ماساژ موثر نبوده و ممکن است تنش یا زخم ایجاد کند. افرا علاقمند به یادگیری ماساژ روسی می توانند ، در دوره ماساژ روسی که توسط مجموعه آموزش مجازی پارس ارائه شده، شرکت کرده و شخصا تکنیک های ماساژ روسی را فرا گرفته و تجربه مفید و قابل استفاده ای کسب کنند.

فازهای مختلف ماساژ روسی

ماساژ روسی دارای سه فاز جداگانه است که با توجه به نیاز هر فرد متفاوت است:

 • فاز اول، فاز حرکات آهسته و ملایم است که درمانگر از تکنیک های ماساژ ملایم به منظور آماده سازی بدن برای ماساژ عمیق تر استفاده می کند. همچنین، این فاز برای استراحت عضلات و بدن بسیار حائز اهمیت است.
 • فاز دوم، شامل حرکات سریع تر، عمیق تر و سخت تر می شود. این بخش از ماساژ، بیشترین تاثیر را در درمان داشته و شامل ماساژ شدید عضلات بدن برای از بین بردن تنش و درد است.
 • در طی فاز آخر ماساژ، درمانگر دوباره به تکنیک های آرام تر بر میگردد ؛ این فاز، به منظور تکمیل جلسات ماساژ و برای تسکین و آرامش بیشتر استفاده می شود.

هر سه فاز برای تأثیر و عملکرد ماساژ بسیار مهم هستند. اما، اگر بدن، قبل از ماساژ عمیق بافت عضلانی گرم نشده و آرام نشود، نتایج بهبودی مشاهده نخواهد شد. همچنین، اگر بدن بعد از انجام ماساژ نیز آرام نشود، ماساژ موثر نبوده و ممکن است تنش یا زخم ایجاد کند. افرا علاقمند به یادگیری ماساژ روسی می توانند ، در دوره ماساژ روسی که توسط مجموعه آموزش مجازی پارس ارائه شده، شرکت کرده و شخصا تکنیک های ماساژ روسی را فرا گرفته و تجربه مفید و قابل استفاده ای کسب کنند.

فازهای مختلف ماساژ روسی

ماساژ روسی دارای سه فاز جداگانه است که با توجه به نیاز هر فرد متفاوت است:

 • فاز اول، فاز حرکات آهسته و ملایم است که درمانگر از تکنیک های ماساژ ملایم به منظور آماده سازی بدن برای ماساژ عمیق تر استفاده می کند. همچنین، این فاز برای استراحت عضلات و بدن بسیار حائز اهمیت است.
 • فاز دوم، شامل حرکات سریع تر، عمیق تر و سخت تر می شود. این بخش از ماساژ، بیشترین تاثیر را در درمان داشته و شامل ماساژ شدید عضلات بدن برای از بین بردن تنش و درد است.
 • در طی فاز آخر ماساژ، درمانگر دوباره به تکنیک های آرام تر بر میگردد ؛ این فاز، به منظور تکمیل جلسات ماساژ و برای تسکین و آرامش بیشتر استفاده می شود.

هر سه فاز برای تأثیر و عملکرد ماساژ بسیار مهم هستند. اما، اگر بدن، قبل از ماساژ عمیق بافت عضلانی گرم نشده و آرام نشود، نتایج بهبودی مشاهده نخواهد شد. همچنین، اگر بدن بعد از انجام ماساژ نیز آرام نشود، ماساژ موثر نبوده و ممکن است تنش یا زخم ایجاد کند. افرا علاقمند به یادگیری ماساژ روسی می توانند ، در دوره ماساژ روسی که توسط مجموعه آموزش مجازی پارس ارائه شده، شرکت کرده و شخصا تکنیک های ماساژ روسی را فرا گرفته و تجربه مفید و قابل استفاده ای کسب کنند.

فازهای مختلف ماساژ روسی

ماساژ روسی دارای سه فاز جداگانه است که با توجه به نیاز هر فرد متفاوت است:

 • فاز اول، فاز حرکات آهسته و ملایم است که درمانگر از تکنیک های ماساژ ملایم به منظور آماده سازی بدن برای ماساژ عمیق تر استفاده می کند. همچنین، این فاز برای استراحت عضلات و بدن بسیار حائز اهمیت است.
 • فاز دوم، شامل حرکات سریع تر، عمیق تر و سخت تر می شود. این بخش از ماساژ، بیشترین تاثیر را در درمان داشته و شامل ماساژ شدید عضلات بدن برای از بین بردن تنش و درد است.
 • در طی فاز آخر ماساژ، درمانگر دوباره به تکنیک های آرام تر بر میگردد ؛ این فاز، به منظور تکمیل جلسات ماساژ و برای تسکین و آرامش بیشتر استفاده می شود.

هر سه فاز برای تأثیر و عملکرد ماساژ بسیار مهم هستند. اما، اگر بدن، قبل از ماساژ عمیق بافت عضلانی گرم نشده و آرام نشود، نتایج بهبودی مشاهده نخواهد شد. همچنین، اگر بدن بعد از انجام ماساژ نیز آرام نشود، ماساژ موثر نبوده و ممکن است تنش یا زخم ایجاد کند. افرا علاقمند به یادگیری ماساژ روسی می توانند ، در دوره ماساژ روسی که توسط مجموعه آموزش مجازی پارس ارائه شده، شرکت کرده و شخصا تکنیک های ماساژ روسی را فرا گرفته و تجربه مفید و قابل استفاده ای کسب کنند.